CZĘŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONA POD DZIAŁALNOŚĆ I INNE KOSZTY W PKPIR

CZĘŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONA POD DZIAŁALNOŚĆ I INNE KOSZTY W PKPIR Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą  to zapewne wiesz , że kosztem uzyskania przychodu są wszystkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu oraz w celu utrzymania źródła przychodu. Jeżeli wykorzystujesz dla celów działalności lub wynajmujesz czy dzierżawisz  nieruchomość lub lokal , który: stanowi Twoją własność lub współwłasność został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, możesz podjąć decyzję o jego amortyzacji i podwyższyć koszty uzyskania przychodów. Amortyzacji podlega również własnościowe  lub spółdzielcze prawo do...

Instalacja gazowa w samochodzie – ewidencja w pkpir

Instalacja gazowa w samochodzie - ewidencja w pkpir Jeżeli masz samochód i chcesz zainstalować  w nim  instalację gazową to czynność ta  spowoduje różne skutki podatkowe w zależności od tego, czy samochód ten jest środkiem trwałym podlegającym amortyzacji, czy też nie. Pojęcie środka ulepszonego zawiera art. 22g ust. 17ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) , dalej u.p.d.o.f. Środek trwały można uznać za ulepszony, gdy spełnione zostały łącznie dwa warunki: został przebudowany, rozbudowany, poddany rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji wydatki poniesione na powyższe cele spowodowały wzrost wartości...

Odszkodowanie

Odszkodowanie Otrzymując odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej  np.: za zniszczony  lokal użytkowy , który jest środkiem trwałym w Twojej firmie  masz obowiązek  w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wykazać to odszkodowanie po stronie przychodu w rub 8 , jako pozostałe przychody .  Tak  wynika z art. 14 ust. 2 pkt 12ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), dalej u.p.d.o.f ,  bowiem przychodem z działalności gospodarczej są otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników  związanych z działalnością gospodarczą. Jeśli jesteś  podatnikiem podatku VAT i dokonujesz naprawy zniszczeń korzystając...

Nieodpłatne przekazanie czasopism klientom a VAT

Nieodpłatne przekazanie czasopism klientom a VAT   Kupujemy miesięcznik (koszt: 130 zł brutto za 100 sztuk), z przeznaczeniem jako upominek dla stałych klientów. Wartość netto księguję w koszty i odliczam VAT. Czy rozdawanie ww. czasopism powinnam opodatkować VAT?   Darmowa Od kwietnia 2011 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, z którego wynika, że opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów, bez względu na fakt czy jest, czy też nie jest związane z przedsiębiorstwem podatnika. Jednak...

PROMOCJA TOWARU WCHODZĄCEGO NA RYNEK I UJĘCIA WYDATKÓW W KOSZTACH W PKPIR I

PROMOCJA  TOWARU WCHODZĄCEGO NA RYNEK I UJĘCIA WYDATKÓW W KOSZTACH W PKPIR I Promocja nowego  produktu ma na celu znalezienie  grupy klientów, którzy będą nabywać Twoje nowe produkty ale  nie zawsze jest równoznaczna z reklamą . Reklama tworzy bowiem  wizerunek danego produktu i przedstawia jego  funkcjonalność  czy   zalety . Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług  czyli polega przede wszystkim na zachwalaniu  wyrobu. Natomiast promocja  jest to oddziaływanie na odbiorców produktów  danej firmy, polegająca na przekazaniu im informacji o nowym produkcie  oraz danych samej firmy w celu znalezienia i zainteresowania odbiorców danego  towaru czy...

Jakie składki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Jakie składki można zaliczyć  do kosztów uzyskania przychodów SKŁADKI ZUS Jeżeli zatrudniasz pracowników to obowiązek obliczenia i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń ze stosunku pracy spoczywa na Tobie  jako płatniku składek. Jako pracodawca część składek na ubezpieczenie społeczne naliczasz z dochodu pracownika, a część z własnych środków.  Składek płaconych za pracowników nie ujmujesz jednak w podatkowej księdze jako kosztu w oddzielnej pozycji , ponieważ z   objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że należy je ujmować w  kolumnie 12   razem z wynagrodzeniami . Oznacza to , że ujmujesz kwotę brutto wynagrodzenia jako koszt uzyskania przychodu  czyli łącznie...

SPRZEDAŻ TOWARÓW UŻYWANYCH A PODATEK VAT

SPRZEDAŻ TOWARÓW UŻYWANYCH A PODATEK VAT   Zarówno odpłatna dostawa towarów, jak i świadczenie usług na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT Tak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej u.p.t.u .  Z punktu widzenia obowiązku podatkowego nie ma znaczenia jakość i stopień zużycia sprzedawanych towarów – ustawodawca nie rozróżnia tu towarów nowych, wybrakowanych czy uszkodzonych. Jednakże w określonych przypadkach sprzedając  towar używany możesz  być zwolniony z podatku Vat lub możesz skorzystać ze szczególnych  procedur  sprzedaży zakupionych używanych...

Usługi spedycji

Pytanie 1 Jesteśmy firmą działającą na terenie portu morskiego. Wykonujemy usługi przeładunkowe na rzecz armatora morskiego oraz innych podmiotów (spedytorów).Usługi nasze wykonywane są w relacji import  i eksport. Do wykonywanych przez naszą firmę usług należy również składowanie ładunku. W myśl nowej ustawy usługa składowania ma ograniczenia dniowe, zgodnie z art.83 ust.2a ustawy o VAT. Czy ograniczenie te dotyczą zarówno relacji w imporcie i jak eksporcie? Czy do relacji eksportowych możemy stosować art.83 ust.1 pkt.21 - zaznaczamy, że nie jesteśmy właścicielami towarów przez nas przeładowywanych?   Odpowiedź: Ograniczenia  dniowe  dotyczą usługi składowania będącej częścią składową usługi ładowania .   Zgodnie z...

Zasady ujmowania wydatków z tytułu podróży służbowej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  OD STYCZNIA 2013 ROKU   Od 1 stycznia 2013r podatnik , w tym prowadzący księgę podatkową, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dowodu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, jest   obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą ze wspomnianych dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów,...

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OD STYCZNIA 2013 ROKU

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  OD STYCZNIA 2013 ROKU   Od 1 stycznia 2013r podatnik , w tym prowadzący księgę podatkową, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dowodu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, jest   obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą ze wspomnianych dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów,...