Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Lublinie

Świadczymy usługi z zakresu księgowości, czyli rejestrowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie, na podstawie dowodów księgowych, dla osób fizycznych, spółek, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych organizacji. Zajmujemy się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów. Prowadzimy księgi rachunkowe, w skład których wchodzi dziennik, księga główna i księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów. Weryfikujemy poprawność dokumentów w odniesieniu do wymagań Ustawy o Rachunkowości. Prowadzimy też księgowość uproszczoną.

Pomagamy tworzyć i modyfikować plany kont, adekwatne do specyfiki działalności danej firmy. Plan kont to przejrzysty układ kont księgowych składający się z księgi głównej (konta syntetyczne), w której rejestrowane są najważniejsze operacje finansowe i kont pomocniczych (analitycznych), służących doprecyzowaniu zdarzeń. W planie określa się też sposoby powiązania kont oraz metody klasyfikacji, wyceny i amortyzacji.

biurze księgowym Praktyk sporządzamy również miesięczne zestawienia obrotów i sald. Przygotowujemy sprawozdania finansowe za rok obrotowy zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz przegląd ekonomiczny firmy.

Dla kogo pełna księgowość?

Pełna księgowość jest zapisem szczegółowym i dość skomplikowanym, ale pozwala na lepszą kontrolę i dokładniejsze analizy bieżącej sytuacji firmy, co może być cenne zwłaszcza dla współudziałowców czy inwestorów. Zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości są spółki handlowe, jednostki działające według prawa bankowego, samorządy, zakłady budżetowe, oddziały firm zagranicznych, organizacje subwencjonowane lub dotowane, a także wszystkie firmy przekraczające pułap przychodów 2 mln euro rocznie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest proste i lepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom z biura księgowego Praktyk.