Instalacja gazowa w samochodzie – ewidencja w pkpir

Instalacja gazowa w samochodzie – ewidencja w pkpir

Jeżeli masz samochód i chcesz zainstalować  w nim  instalację gazową to czynność ta  spowoduje różne skutki podatkowe w zależności od tego, czy samochód ten jest środkiem trwałym podlegającym amortyzacji, czy też nie.
Pojęcie środka ulepszonego zawiera art. 22g ust. 17ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) , dalej u.p.d.o.f.

Środek trwały można uznać za ulepszony, gdy spełnione zostały łącznie dwa warunki:

  • został przebudowany, rozbudowany, poddany rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji
  • wydatki poniesione na powyższe cele spowodowały wzrost wartości użytkowej tego środka w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Zmieniając instalację na gazową dokonujesz zatem modernizacji samochodu .

Zgodnie z zasadą ogólną, możesz w koszty uzyskania przychodów zaliczyć wszystkie wydatki  , które poniosłeś  w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Pamiętaj jednak, że od tej  reguły przewidziano szereg wyjątków , wymienionych w art 23 u.p.d.o.f., a jeden z nich dotyczy wydatków na nabycie i ulepszenie środków trwałych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ic u.p.d.o.f.). Nie oznacza to jednak, że wydatków tych  w ogóle nie zaliczysz do kosztów mi podatkowych . Będą one mogły być odniesione w ciężar kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne.

Pamiętaj

Jeżeli jednostkowa cena nabycia części składowej lub peryferyjnej ( instalacji gazowej) przekracza 3.500 zł, poniesione wydatki zwiększają wartość początkową środka trwałego ( samochodu )  i podlegają ujęciu w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Jeżeli natomiast jednostkowa cena nabycia nie przekracza ww. kwoty – wydatki te mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Jeżeli więc wydałeś więcej niż 3.500 zł to  począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła modernizacja samochodu,   możesz  dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wyższej wartości początkowej.
Przykład

W grudniu 2009r. podatnik zakupił samochód osobowy, który w miesiącu zakupu został wpisany do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa pojazdu wynosiła 60.000 zł. Samochód był amortyzowany począwszy od stycznia 2009  r. według stawki 20%. .

W sierpniu 2010 r. podatnik zakupił instalację gazową do ww. pojazdu za 4.500 zł.

Wartość początkowa pojazdu uległa zwiększeniu i wynosi 60.000 zł + 4.500 zł = 64.500 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosą:

2009 rok      60.000 x 20% =12.000 zł

2010 rok –  od stycznia do sierpnia: [(60.000 zł x 20%) : 12 m-cy] x 8 m-cy = 8.000 zł,

od września do grudnia: [(64.500 zł x 20%) : 12 m-cy] x 4 m-cy = 4.300 zł,

  • łączne odpisy amortyzacyjne za 2010 r.: 8.000 zł +4.300 zł = 12.300 zł;
  • za 2011 . – 2012 r.: (64.500 zł x 20%) x 3 lata = 38.700 zł;
  • za 2013 r. pozostanie  niezamortyzowana wartość środka trwałego): 64.500 zł – (12,000 -12.300 zł  –38700 zł ) = 1500 zł. czyli za styczeń -[( 64.500×20% ) : 12 m-cy] x1 m-c = 1075 zł
  • za luty pozostanie kwota : 64500 zł- 12.000 zł- 12.300 zł-38.700 zł-1075 zł = 425 zł

Jeżeli koszt instalacji gazowej nie przekroczy kwoty 3.500 zł netto możesz   naliczyć  tzw. odpis jednorazowy  w dniu poniesienia wydatku .

Zasada  ta  dotyczy  również nakładów na  zakup części peryferyjnych czy składowych. Jeżeli zakupisz  rzeczowy składnik majątku zużywający się szybciej niż w przeciągu roku i zapłacisz  za niego mniej niż 1500 zł, kwalifikujesz wówczas  ten wydatek do wyposażenia. Jest to pojęcie występujące tylko w prawie podatkowym i to wyłącznie w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Pamiętaj też o obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia

Przykład :

W 2010 r podatnik poniósł wydatek na montaż w samochodzie będącym środkiem trwałym klimatyzacji i instalacji gazowej .Wydatki z tym związane wyniosły : klimatyzacja 3330 zł netto a instalacja gazowa 3.500 zł netto – łączenie 6830 zł . Oba te wydatki podatnik może zaliczyć bezpośrednio w koszty w dniu ich poniesienia ponieważ żaden nie przekroczył 3.500 zł netto.
Samochód niebędący środkiem trwałym

Wydatki poniesione z tytułu używania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą – możesz  zaliczyć  do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko  do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 kilometr przebiegu określonej w przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.  Musisz pamiętać , że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f , wydatki te muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonej przez Ciebie  działalności gospodarczej.

„Kilometrówka” jedynie wyznacza limit wydatków, a do kosztów uzyskania możesz zaliczyć (do wysokości tego limitu) tylko wydatki faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodów i odpowiednio udokumentowane. Korzystając w działalności gospodarczej z samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, musisz zatem :

  1. prowadzić ewidencję przebiegu tego samochodu,
  2. gromadzić faktury, rachunki i inne dowody (zawierające numer rejestracyjny samochodu), potwierdzające fakt poniesienia konkretnych wydatków w związku z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej tego samochodu,
  3. sporządzać miesięczne zestawienia poniesionych wydatków, które wynikają z powyższych dokumentów.

Wydatki dotyczące używania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych dla potrzeb działalności gospodarczej, np. montaż instalacji gazowej, koszty eksploatacji, rozliczasz  narastająco od początku roku do końca tego miesiąca, za który dokonywane jest rozliczenie.

Przy czym suma wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych miesiącach, ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty limitu „kilometrówki” wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres.

Przykład :

Dla celów prowadzonej działalności podatnik używa prywatny samochód osobowy o pojemności 900 cm 3 .

Zgodnie z ewidencją przebiegu w styczniu 2011 roku przejechał  tym samochodem 2.000 km .Limit „ kilometrówki „ wynikający z ewidencji = 2000 km x 0,8358 zł = 1671,60 zł

W tym samym miesiącu podatnik poniósł koszt zamontowania instalacji  gazowej  na kwotę 2.200 zł i na benzynę 100 zł . Łączne wydatki  wynoszą 2.300 zł .

Do kosztów podatkowych(kolumna 13 podatkowej księgi )  może zatem w styczniu zaliczyć kwotę 1671.60 zł tj do wysokości przebiegu .

W lutym według ewidencji podatnik  przejechał 2.200 km x 0,8358 zł = 1838,76 zł .

Udokumentował wydatki na eksploatację  na kwotę 180 zł .

Wydatki w rachunku narastającym od stycznia  wynosiły zatem = 2.300 zł +180zl =2.480 zł .

Limit „ kilometrówki wynikający z ewidencji  od stycznia =  1671,60 zł + 1838,76 zł= 3.510,36 zł

Wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w lutym wyniosą zatem :

2480 zł -1671,60 zł  = 508.40 zł

Podstawa prawna :

art. 22g ust. 17, art 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307)

Autor Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Dodaj komentarz