Odszkodowanie

Odszkodowanie

Otrzymując odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej  np.: za zniszczony  lokal użytkowy , który jest środkiem trwałym w Twojej firmie  masz obowiązek  w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wykazać to odszkodowanie po stronie przychodu w rub 8 , jako pozostałe przychody .  Tak  wynika z art. 14 ust. 2 pkt 12ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), dalej u.p.d.o.f ,  bowiem przychodem z działalności gospodarczej są otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników  związanych z działalnością gospodarczą.

Jeśli jesteś  podatnikiem podatku VAT i dokonujesz naprawy zniszczeń korzystając z obcej firmy remontowej to dostaniesz fakturę Vat, która stanowi podstawę do ujęcia w podatkowej książce rozchodów i przychodów po stronie kosztów w kolumnie 13 w wartości netto, niezależnie od faktu, czy zapłaty za nią dokonuje zakład ubezpieczeniowy czy właściciel lokalu.
Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 5 i 6  u.p.d.o.f, kosztem uzyskania przychodów nie są jedynie straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych oraz straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.
Sama forma rozliczeń między stronami nie ma żadnego wpływu na uzyskanie przychodu z tytułu odszkodowania i zaksięgowania kosztów remontu powypadkowego w dokumentacji księgowej.
Podatek VAT rozliczasz na zasadach ogólnych w rejestrze prowadzonym dla potrzeb tego podatku.

Inaczej wygląda sytuacja  gdy  nie jesteś  uprawniony do odliczenia podatku VAT. Towarzystwa ubezpieczeniowe często prowadzą taktykę zwrotu kosztów powypadkowych w wartości netto, sugerując się tym, że na zadane pytanie – czy jest prowadzona działalność gospodarcza, odpowiadasz , zgodnie z prawdą, że tak.

Nikt nie pyta  dalej, czy jesteś  uprawniony do odliczenia podatku VAT, czy nie. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczysz tego faktu, na pewno firma ubezpieczeniowa zwróci Ci wartość kosztu naprawy netto. Pozostaje wówczas postępowanie odwoławcze w celu odzyskania podatku VAT, ponieważ tylko wtedy wypłata następuje w wartości netto, gdy dana rzecz jest środkiem trwałym firmy wykorzystywanym dla celów prowadzonej działalności, a właściciel ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W tym przypadku wartość brutto wynikająca z faktury jest Twoim  kosztem podatkowym i w całości tj w kwocie brutto  zaksięgujesz ją w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie kosztów, natomiast otrzymane odszkodowanie w wartości netto będzie stanowiło przychód podatkowy. Powstała różnica, czyli podatek VAT, tym sposobem zostanie zaksięgowana w koszty pozostałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przykład  1:

Podatnik jest płatnikiem podatku Vat . Koszt naprawy szkody poniesionej w środku trwałym wyniósł według faktury z dnia 12 stycznia 2011 -netto 10.000 z – podatek Vat 23 %  tj. 2.300 zł

wartość brutto 12.300 zł .

Powyższe koszty powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dniu 12 stycznia 2011 r w kolumnie 13 w kwocie 10.000 zł . Zapłacony podatek Vat w kwocie 2.300 zł powinien zostać  rozliczony  w deklaracji VAT 7 składanej za miesiąc styczeń 2011 r.

Z  Towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacono odszkodowanie w kwocie 10.000z , które podatnik otrzymał w dniu 29 stycznia 2011 r .W tej dacie kwotę tę należy ująć w kolumnie 8  prowadzonej księgi .

Przykład 2:

Podatnik  nie jest podatnikiem Vat .Kwotę wynikającą z faktury  za naprawę szkody podatnik powinien zaksięgować w wartości brutto tj 12.200 zł w kolumnie 13 podatkowej ksęgi przychodów i rozchodów. Otrzymane odszkodowanie w kwocie 10.100 zł stanowi przychód i podlega wykazaniu w kolumnie 8 prowadzonej księgi .

Podstawa prawna :

art. 14 ust. 2 pkt 12, art 23 ust 1 pkt 5 i 6ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307),

Autor Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Dodaj komentarz