PROMOCJA TOWARU WCHODZĄCEGO NA RYNEK I UJĘCIA WYDATKÓW W KOSZTACH W PKPIR I

PROMOCJA  TOWARU WCHODZĄCEGO NA RYNEK I UJĘCIA WYDATKÓW
W KOSZTACH W PKPIR I

Promocja nowego  produktu ma na celu znalezienie  grupy klientów, którzy będą nabywać Twoje nowe produkty ale  nie zawsze jest równoznaczna z reklamą . Reklama tworzy bowiem  wizerunek danego produktu i przedstawia jego  funkcjonalność  czy   zalety . Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług  czyli polega przede wszystkim na zachwalaniu  wyrobu.

Natomiast promocja  jest to oddziaływanie na odbiorców produktów  danej firmy, polegająca na przekazaniu im informacji o nowym produkcie  oraz danych samej firmy w celu znalezienia i zainteresowania odbiorców danego  towaru czy usługi .

Akcje promocyjne są  zazwyczaj  kosztowne i nie raz zastanawiasz się , czy możesz wliczyć wydatki na ten cel w koszty firmy.  Z reguły największe koszty generuje zatrudnienie hostess, jak również koszty zakupu czy produkcji przeznaczonych towarów na degustacje,  rozdawanie bezpłatnych próbek , niekiedy wynajęcie sali czy stoiska  itp. .

Wydając pieniądze na promocję zapewne zadajesz sobie pytanie , czy organy podatkowe mogą zakwestionować zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia produktów nieodpłatnie wydawanych kontrahentom,jak również  oprawy związanej z promocją twoich produktów?

Zaliczenie do kosztów wydatków netto

Jeżeli ponosisz koszty  działań promocyjnych  dotyczących produktów lub świadczonych przez Ciebie  usług  możesz  je  zaliczyć  do kosztów uzyskania przychodów jako koszty służące osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła.

Promocję   bowiem dokonujesz po to , aby   oczekiwać   wzrostu  przychodów ze sprzedaży Twoich produktów dzięki zwiększeniu ich rozpoznawalności.

Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 23  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), dalej u.p.d.o.f,

wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegają  jedynie koszty  reprezentacji  ,  w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. a nie reklamy .

Według Uniwersalnego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003) reprezentacja to  okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną. Mając na uwadze tę definicję należy uznać, iż  promocja polegająca na wydawaniu klientom upominków o niewielkiej wartości nie ma co do zasady reprezentacyjnego charakteru. Dlatego też możesz  ująć wydatki na zakup upominków opatrzonych logo firmy albo wydatki na wytworzenie upominku do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Natomiast z definicji słownikowej wynika, że na gruncie prawa podatkowego pod pojęciem reklamy rozumieć należy rozumieć ogół działań zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia – w celu zwrócenia uwagi na towar lub usługę i zachęcenia do ich zakupu. Reklama może mieć charakter publiczny lub niepubliczny.

Oceny charakteru wydatku – cel reprezentacyjny czy reklamowy  – dokonujesz każdorazowo  na podstawie całokształtu swojej działalności i  rozmiarów wydatków , bowiem to Ty ,  prowadząc działalność gospodarczą możesz najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji, jaką będzie spełniać w Twojej firmie.

 

Ważne : zdaniem urzędu  przekazywanie prezentów o znacznej wartości nawet oznaczonych logo firmy nosi cechy reprezentacji, co w rezultacie skutkować może  wyłączeniem z kosztów podatkowych wydatków poniesionych na ich zakup lub wytworzenie . Stanowisko takie wyraża np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2010 r., nrIPPB3/423-646/10-4/AG.

Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają zatem ponoszone koszty reklamy, promocji czy akcji marketingowych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą, które   służą wzrostowi sprzedaży Twoich   produktów   czy  usług.

Jeżeli jednak czynności te kierujesz wyłącznie do swoich kontrahentów w celu np. utrzymania dobrych relacji z nimi czy  utrzymania współpracy, to działaniom tym  przypisze  się cechy reprezentacji.

Tak więc w przypadku prowadzenia akcji polegającej na nieodpłatnym wydaniu produktów i towarów kontrahentom istotne jest przede wszystkim właściwe określenie celu, jaki  zamierzasz osiągnąć.

Pamiętaj : nie możesz zaliczyć  do poniesionych kosztów tych działań,  do których  ma zastosowanie art.23 ust.1 pkt 23 u.p.d.o.f . Według tych przepisów, kosztów reprezentacji, w szczególności wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych, nie są uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wskazuje na to również   interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2010 r ., nr IBPBI/2/423-1092/10/JD

Jednakże wydatki na skromny poczęstunek dla potencjalnych klientów, którzy chcą zapoznać się z ofertą Twojego przedsiębiorstwa np. na organizowanych wystawach czy targach, w celu zachęcenia ich do zakupu oferowanych towarów i usług, są  wydatkami poczynionymi na  reklamę i w związku z tym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, bowiem  za koszty uzyskania przychodów uznać można wydatki na zwyczajowo przyjętym poziomie, o ile nie będą one posiadały charakteru wytworności lub okazałości oraz będą gospodarczo i racjonalnie uzasadnione.

Takie  stanowisko na ten temat wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2008 r., nr ILPB3/423-416/08-6/KS. W interpretacji tej organ podatkowy za główne kryterium rozróżnienia wydatków reklamowych od reprezentacyjnych przyjął wytworność i okazałość poczęstunku. W związku z tym, jeżeli poczęstunek nie ma charakteru wytworności i okazałości, może  zostać uznany za wydatek reklamowy stanowiący koszt uzyskania przychodów.

W podatkowej książce przychodów i rozchodów powyższe wydatki  księgujesz zasadniczo w dacie poniesienia, tj. dacie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu,  w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” . Wynika to z art.22 ust.4 i6b u.p.d.o.f.

Podstawa prawna: 

-art. art.22 ust.4 i6b, art  23 ust. 1 pkt 23  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307),

-uniwersalny słownik języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003)

–  interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2010 r ., nr IBPBI/2/423-1092/10/JD

– interpre3tacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2008 r., nr ILPB3/423-416/08-6/KS.

Autor Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Dodaj komentarz