Jakie składki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Jakie składki można zaliczyć  do kosztów uzyskania przychodów

SKŁADKI ZUS

Jeżeli zatrudniasz pracowników to obowiązek obliczenia i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń ze stosunku pracy spoczywa na Tobie  jako płatniku składek. Jako pracodawca część składek na ubezpieczenie społeczne naliczasz z dochodu pracownika, a część z własnych środków.  Składek płaconych za pracowników nie ujmujesz jednak w podatkowej księdze jako kosztu w oddzielnej pozycji , ponieważ z   objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że należy je ujmować w  kolumnie 12   razem z wynagrodzeniami . Oznacza to , że ujmujesz kwotę brutto wynagrodzenia jako koszt uzyskania przychodu  czyli łącznie ze składkami, które finansowane są ze środków pracownika, oraz zaliczkami na podatek dochodowy.

Całość składek zarówno w części finansowanej prze pracownika jak i  z własnych środków masz obowiązek opłacić nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca .Jeśli opłacasz składki tylko za siebie termin ten skraca się do dnia 10 następnego miesiąca .

Własne składki na ubezpieczenie społeczne podlegają odliczeniu od Twojego  dochodu  , jeszcze przed wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy .

 

Pamiętaj :  Odliczeniu  podlegają tylko zapłacone w danym roku podatkowym   składki na Twoje i pracowników  ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz składki poniesione na rzecz osób współpracujących np. żony.

Nie uważa się bowiem  za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę – jako płatnika tych składek (art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, dalej u.p.d.o.f ).

Przykład:

Firma wypłaciła pracownikom 31 grudnia 2010 r wynagrodzenia za grudzień 2010 r .Tytułem należnych za grudzień składek na ubezpieczenia społeczne pracowników ( w części finansowanej przez pracodawcę  ) firma wpłaciła do ZUS-u  dopiero w kwietniu 2011 r. Składki te stanowią zatem koszty uzyskania przychodów w miesiącu zapłaty tj w czerwcu 2011 r , chociaż dotyczą roku 2010 .
Uwaga : Powyższe nie ma zastosowania do składek w części finansowanej przez pracowników, a potrącanych przez pracodawcę. Datę ich zaliczenia do kosztów wyznacza moment obciążenia kosztów kwotą wynagrodzenia, ustalony z uwzględnieniem art. 23 ust. 1 pkt 55 u.p.d.o.f  Składki w części finansowanej przez pracownika stanowią koszt uzyskania przychodów grudnia  2010 r. Decydująca w tym zakresie jest data postawienia wynagrodzenia za grudzień do dyspozycji pracowników tj  31 grudnia 2010 r. , bowiem  w przypadku postawienia środków pieniężnych do dyspozycji nie ma znaczenia , czy pracownik je odebrał .
W przepisach podatkowych, jak również kodeksie pracy brak regulacji, które definiowałyby zwrot „postawione do dyspozycji”. Z definicji słownika języka polskiego wynika, że „mieć coś do dyspozycji” oznacza „mieć możność posłużenia się, rozporządzania czymś w danej chwili” (Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 1, PWN, Warszawa 2003).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKA

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.f. generalnie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów dodatkowego  ubezpieczenia na rzecz pracowników.

Jednakże jeśli chcesz  dodatkowo ubezpieczyć swoich pracowników to możesz zaliczyć koszt związany z tym ubezpieczeniem , jeśli umowy zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będą dotyczyć następujących umów :

  • ubezpieczenia na życie (dział I, grupa 1),
  • ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dział I, grupa 3),
  • ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, jeśli są uzupełnieniem m.in. wyżej wymienionych ubezpieczeń na życie (dział I, grupa 5),
  • ubezpieczenia od wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenia, przewóz osób (dział II, grupa 1),
  • ubezpieczenia od choroby: świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane (dział II, grupa 2).

Uwaga : Ustawodawca uzależnił  uznanie powyższych składek za koszty uzyskania przychodów od jednoczesnego spełnienia pozostałych przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.f  , tj :

  1. uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu zawartych umów ubezpieczenia nie jestpracodawca oraz
  2. umowy te w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je zawarto lub odnowiono, wykluczają: wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy oraz wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

SKŁADKI NA RZECZ ORGANIZACJI

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą  to  dla potrzeb ustalenia dochodu do opodatkowania stosujesz  ogólne zasady kwalifikowania kosztów do kosztów uzyskania przychodów, określone w  art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
Powołany przepis stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Muszą one być powiązane z osiąganymi przychodami

Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność Twoja jest dobrowolna a nie obowiązkowa, chyba że ::
a)prowadzisz  działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacjii opłacasz składki   na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) opłacasz składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw  ale tylko do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym 0,15 proc .kwot  wynagrodzeń wypłaconych przez Ciebie pracownikom w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli nie płaciłeś  wynagrodzeń kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.

Podstawa prawna:

-art 22 ust 1 ,  art. 23, art 23 ust  ust. 1 pkt 30 i  55a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, dalej u.p.d.o.f ).

-Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 1, PWN, Warszawa 2003 .

Autor Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

 

Dodaj komentarz