SPRZEDAŻ TOWARÓW UŻYWANYCH A PODATEK VAT

SPRZEDAŻ TOWARÓW UŻYWANYCH A PODATEK VAT

 

Zarówno odpłatna dostawa towarów, jak i świadczenie usług na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT Tak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej u.p.t.u .  Z punktu widzenia obowiązku podatkowego nie ma znaczenia jakość i stopień zużycia sprzedawanych towarów – ustawodawca nie rozróżnia tu towarów nowych, wybrakowanych czy uszkodzonych.

Jednakże w określonych przypadkach sprzedając  towar używany możesz  być zwolniony z podatku Vat lub możesz skorzystać ze szczególnych  procedur  sprzedaży zakupionych używanych towarów  w celu ich odsprzedaży.

OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY W SYSTEMIE MARŻY
Sprzedaż towarów może być opodatkowana w tzw. systemie marży. System ten może być stosowany w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Definicję towarów używanych, które mogą być opodatkowane w systemie marży, zawiera art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Za towary używane  należy zatem  uznać ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich obecnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, a także metale szlachetne lub kamienie szlachetne.
Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone tylko do pewnej kategorii towarów używanych

a mianowicie do tych, które  nabyłeś  uprzednio w celu ich dalszej odsprzedaży i tylko wówczas, gdy nabyłeś je od:
– osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT
– podatnika VAT,  korzystającego ze zwolnienia
– podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży
O przyjęciu metody opodatkowania marży, w odniesieniu do towarów używanych, nie musisz  powiadamiać urzędu skarbowego. Wystarczy, że w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,  wykażesz dostawę towaru opodatkowaną w systemie marży i  zaznaczysz  kwadrat 67 .Informacja taka jest konieczna wyłącznie w przypadku dokonywania niektórych transakcji, których przedmiotem byłyby: dzieła sztuki, antyki lub przedmioty kolekcjonerskie (art.120 ust.11 u.p.t.u.).
W SYSTEMIE MARŻY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG  JEST MARŻA STANOWIĄCA RÓŻNICĘ MIĘDZY CAŁKOWITĄ KWOTĄ, KTÓRĄ MA ZAPŁACIĆ NABYWCA TOWARU, A KWOTĄ JEGO ZAKUPU.
PRZYKŁAD :

Podatnik zakupił za kwotę 21.000 zł używany  samochód osobowy na umowę kupna sprzedaży  w celu jego dalszej odsprzedaży.  Samochód chce sprzedać za  kwotę  26.000 zł   bowiem do  ceny doliczył  spodziewany zarobek – czyli tzw marżę  w kwocie 5.000zł  Opodatkuje zatem 23% podatkiem Vat  marżę tj 5000 zł.

Należnego podatku  VAT  nie wykazujesz na fakturach sprzedaży i tym samym podatek  naliczony nie podlega odliczeniu przez nabywcę.
Zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 ze zm.), faktura VAT MARŻA poza podstawowymi danymi powinna zawierać:
– nazwę towaru,
– jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów,
– kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie,
– oznaczenie “VAT MARŻA”.

UWAGA :
Odsprzedaż towarów używanych może być dokonywana w systemie marży tylko w przypadku, gdy  nie przysługiwało Ci prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów używanych i  przeznaczonych do sprzedaży w systemie VAT MARŻA.

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwolniona z VAT jest dostawa towarów używanych, ale pod warunkiem, że sprzedającemu  nie przysługiwało w stosunku do tych towarów prawo do odliczenia  kwoty podatku Vat o o kwotę podatku przy zakupie . Na potrzeby tego przepisu zdefiniowano towary używane jako :
– budynki i budowle lub ich części – z wyjątkiem , gdy sprzedaż jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,oraz  gdy  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą   upłynął okres krótszy niż 2 lata;

– pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika sprzedającego  wyniósł co najmniej pół roku.
Niestety, sprzedając budynek od którego przy zakupie nie odliczyłeś wprawdzie podatku Vat ale   przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania poniosłeś wydatki  na jego  ulepszenie stanowiące  co najmniej 30 proc. jego wartości początkowej i miałeś prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków będziesz musiał taką sprzedaż opodatkować .
Przykład :

Osoba fizyczna prowadząca działalność, płatnik VAT kupiła samochód osobowy w  komisie  (VAT marża).Ponieważ w przypadku nabycia w komisie samochodu osobowego na zasadach „VAT marża” podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, sprzedaż tego samochodu, używanego przez dokonującego dostawy przez co najmniej 6 miesięcy po nabyciu, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna

art. 5 ust. 1 pkt 1, art 43 ust 1 pkt 2, art.120 ust.11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),

  • 5 ust. 8 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 ze zm.),

Autor Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Dodaj komentarz