Usługi spedycji

Pytanie 1

Jesteśmy firmą działającą na terenie portu morskiego. Wykonujemy usługi przeładunkowe na rzecz armatora morskiego oraz innych podmiotów (spedytorów).Usługi nasze wykonywane są w relacji import  i eksport. Do wykonywanych przez naszą firmę usług należy również składowanie ładunku. W myśl nowej ustawy usługa składowania ma ograniczenia dniowe, zgodnie z art.83 ust.2a ustawy o VAT. Czy ograniczenie te dotyczą zarówno relacji w imporcie i jak eksporcie? Czy do relacji eksportowych możemy stosować art.83 ust.1 pkt.21 – zaznaczamy, że nie jesteśmy właścicielami towarów przez nas przeładowywanych?

 

Odpowiedź: Ograniczenia  dniowe  dotyczą usługi składowania będącej częścią składową usługi ładowania .

 

Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 21ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej u.p.tu ,  stawkę podatku Vat  w wysokości 0 % stosuje się do usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów dotyczących towarów eksportowanych, polegających na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu. Przepis ten wyraźnie wskazuje tylko eksport.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ zakres tzw. usług portowych, objętych stawką podatku 0 %. Zmiany dotyczą przede wszystkim usług obsługi  ładunków na obszarze portów morskich.

Stawką podatku 0 % objęte są obecnie następujące usługi świadczone na obszarze portów morskich (art. 83 ust. 1 pkt 9,9a i  17  u.p.t.u.)
– polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków ,
– związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków
– pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków.

A więc dla potrzeb stosowania stawki podatku 0%, ustawa definiuje pojęcie usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków. W myśl art 83 ust 2a u.p.t.u , do usług tych zalicza się załadunek, wyładunek, przeładunek oraz inne usługi wykonywane na tych ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu tych ładunków, z wyjątkiem usług składowania tych ładunków.

Jednakże usługi składowania ładunków, które stanowią część załadunku, wyładunku lub przeładunku, w części wykonywanej w okresie nie przekraczającym 20 dni dla ładunków przewożonych w kontenerach lub 60 dni dla pozostałych ładunków zalicza się do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków. Czyli ograniczenia dniowe dotyczą w myśl powyższego przepisu  tylko tych usług składowania , które są częścią składową usługi transportowej rozumianej jak wyżej .
Pojęcie transportu międzynarodowego rozumiane jest tutaj jako transport pomiędzy dwoma państwami a więc zarówno transport do państwa trzeciego, jaki i do innego państwa członkowskiego UE.

Stosowanie stawki podatku  0 %  uzależnione jest od spełnienia dyspozycji art. 83 ust. 2, tj. prowadzenia dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych tymi przepisami.

Podstawa prawna :

art. 83 ust.1 pkt 9, 9a ,  17 oraz  pkt 21, art 83 ust 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),

Autor : Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy , współwłaściciel Biura Podatkowego „Praktyk”  w Lublinie .

Dodaj komentarz