ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OD STYCZNIA 2013 ROKU

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  OD STYCZNIA 2013 ROKU

 

Od 1 stycznia 2013r podatnik , w tym prowadzący księgę podatkową, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dowodu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, jest   obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą ze wspomnianych dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

 

Korekty dokonuje się  w miesiącu, w którym upływa termin określony w art.24d ust 3  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz.U.z 2012 r poz 361 z póź zm ), dalej u.p.d.o.f. .

Jednakże przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie uległy  żadnym zmianom w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak  i gdzie  ewidencjonować taką operację –  dotychczasowe rozporządzenie nie przewiduje bowiem możliwości dokonywania korekt w podatkowej w księdze przychodów i rozchodów ani nie określa dowodu, na podstawie którego można by taką korektę przeprowadzić.

Dlatego też w  projekcie nowelizacji rozporządzenia  określono dowody stanowiące podstawę zapisów w księdze dotyczących takiej korekty i jej ponownego „odwrócenia” po  zapłacie zobowiązania .

Ponadto wskazano sposób postępowania w sytuacji, gdy podatnik zmniejszył kwotę kosztów zakupu towarów z powodu jej nieuregulowania w odpowiednim terminie, a następnie objął towary spisem z natury.

Według  projektu  dokument określający zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów

ma zawierać co najmniej następujące dane:

  • datę wystawienia dokumentu i miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów
  • wskazanie faktury , umowy  czy innego dokumentu stanowiącego podstawę do zmniejszenia lub zwiększenia kosztów
  • wskazanie kwoty , której dotyczy operacja
  • wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania , o które podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów
  • podpis osoby sporządzającej dokument

Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonywać się będzie w księdze podatkowej  poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus lub kolorem czerwonym  z tych kolumn księgi, w których zostały uprzednio ujęte.

Jeżeli w miesiącu ((a nie narastająco, jak uwzględnia się je dla celu obliczenia dochodu) , w którym wystąpi  obowiązek  zmniejszenia kosztów  podatnik  nie poniósł żadnych kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 24d ust.5 ustawy opdof).

 

Uwaga : zapłata zobowiązania spowoduje wyłącznie ujęcie kosztu w księdze ale nie spowoduje – korekty przychodów, jeśli wcześniej zostały z tego tytułu wykazane z powodu niższych kosztów w danym miesiącu.

 

Zapisów zmniejszających koszty czy ewentualnie powodujących powstanie przychodu  przypadkach dokonuje się pod datą ostatniego dnia danego miesiąca.

Jeżeli termin zapłaty mija w trakcie miesiąca a zapłata dokonana będzie np. ostatniego dnia miesiąca to nie dokonuje się korekty kosztów i w tym samym miesiącu ponowne nie ujmuje się  w kosztach zapłaconej faktury,  bowiem nie ma to wpływu na dochód podatkowy.

 

Przykład :

 

Termin 30 dniowy zapłaty za fakturę upływa dn 2 marca 2013 r . Podatnik zapłaci tę fakturę 29 marca 2013 – zapłata następuje  w tym samym, miesiącu  a więc nie ma potrzeby korygować kosztów.

Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia  na podstawie dowodu księgowego zawierającego dane określone  powyżej .

A więc po zapłacie zobowiązania dokonuje się wpisu do tych  kolumn księgi , z których  uprzednio wyksięgowanego te koszty .

 

Spis z natury

 

W projekcie proponuje się również , aby wartość  spisu  z natury zmniejszona była o kwotę, o którą podatnik zmniejszył bądź zwiększył już koszty uzyskania przychodów , na podstawie art 24d u.p.d.o.d , jeżeli zmniejszenie lub zwiększenie związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania wydatków dotyczących towarów handlowych i  materiałów objętych obowiązkiem spisu z natury.

Chodzi o to, aby nie występowały przypadki podwójnego zmniejszania kosztów – raz w miesiącu, w którym występuje konieczność korekty  a następnie w  remanencie .

 

Przykład:

Na dzień  1 stycznia 2013 r remanent wyniósł 4.000 zł. Podatnik w styczniu  wpisał do księgi wydatki w łącznej kwocie  58.000 zł. W lutym 2013 r. poniósł  koszty w wysokości 100.500 zł.

Ponieważ nie zapłacił w odpowiednim terminie za fakturę ze stycznia na kwotę 1.500 zł ujętą w styczniu   w księdze, kwotę tę  podatnik ujął więc  ze znakiem (-) w kolumnie 10 księgi  na koniec miesiąca lutego na podstawie dowodu księgowego.

Na koniec lutego 2013 r. podatnik na wezwanie urzędu skarbowego sporządził spis z natury. Jego wartość wyniosła 10.000 zł. W spisie tym ujęto również te towary, których koszt zakupu został wyksięgowany z powodu braku zapłaty w odpowiednim terminie.

Zatem za  miesiąc luty podatnik ustalił koszty podatkowe uwzględniane przy obliczaniu dochodu według wyliczenia:

remanent początkowy: 4.000 zł

(+) koszty podatkowe ujęte w księdze w styczniu i lutym:
58.000zł + 100.500 zł – 1.500 zł= 104.800 zł

(-) remanent końcowy: 10.000 zł – 1,500 zł = 8.500 zł

Łączne koszty uzyskania przychodów  wynoszą zatem 100.300zł .

 

 

Projekt obejmuje  także inne  porządkowe zmiany  ale są  dotyczą one w szczególności  dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. w przepisach o VAT w zakresie wystawiania faktur, m.in. dotyczących ich oznaczeń i zniesienia obowiązku zamieszczania na nich numeru rejestracyjnego pojazdu.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego wskazano, że ważnym interesem państwa jest jak najszybsze ogłoszenie nowelizacji. Ma ona wejść w życie z dniem ogłoszenia ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku  .

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

– Proponowane zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawieprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.),

–  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz.U.z 2012 r poz 361 ze zm.)

 

Autor Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Dodaj komentarz