Chorobowe

Zobacz jak będziesz naliczać  wynagrodzenie

Koniec roku obfituje jak zwykle w pracach dotyczących zmian i  nowelizacji  przepisów i to nie tylko w podatkowych .

Według projektu znowelizowanego  kodeksu pracy doprecyzowane będą przepisy dotyczące wyliczania wynagrodzenia dla pracownika, który przez część miesiąca pracuje a przez  pozostałą część jest nieobecny.

Według obecnie obowiązującego art 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownikowi przysługuje  wynagrodzenie za pracę wykonaną, natomiast  za czas nie wykonywania pracy z tytułu np.  choroby  pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

W myśl ˜ 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy(Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) – dalej r.s.u.w., zasiłek chorobowy za część miesiąca oblicza się poprzez podzielenie  miesięcznej stawki wynagrodzenia  przez 30 i pomnożenie wyniku  przez liczbę dni choroby. Kwotę tę odejmuje się od należnego wynagrodzenia za cały miesiąc. Przyjmuje się, że wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Natomiast wynagrodzenie za pracę przysługuje za pracę wykonaną, a zatem tylko za dni (godziny) wykonywania pracy .

ZACHODZI TU SPRZECZNOŚĆ W MIESIĄCACH, KTÓRE LICZĄ 31 DNI .

WŁAŚNIE   DLATEGO  W ZNOWELIZOWANEJ USTAWIE PROPONUJE SIĘ , ABY WYNAGRODZENIE W STAWCE MIESIĘCZNEJ W STAŁEJ WYSOKOŚCI ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA OBLICZAŁO SIĘ DZIELĄC WYNAGRODZENIE PRZEZ LICZBĘ GODZIN PRZYPADAJĄCYCH DO PRZEPRACOWANIA W DANYM MIESIĄCU, OBLICZONĄ ZGODNIE Z ART 13 K.P I MNOŻĄC OTRZYMANĄ KWOTĘ PRZEZ LICZBĘ GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKA.

AUTOR KRYSTYNA DĄBROWSKA , DORADCA PODATKOWY, WSPÓŁWŁAŚCICIEL BIURA PODATKOWEGO PRAKTYK W LUBLINIE

Dodaj komentarz