Wykształcenie a wymiar urlopu

dane pracowników

Dni wolne to coś, na co czeka każdy pracownik. To czas, kiedy można wypocząć lub załatwić ważne sprawy. Jednak jak wyliczana jest ilość dni wolnych? I czy na ich liczbę ma wpływ wykształcenie? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Urlop wypoczynkowy – podstawa prawna

Podstawą prawną, którą należy wziąć pod uwagę jest art. 155 § 1 pkt 6 Kodeksu pracy Art. 155. Czytamy w nim:

„§ 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, 

5) szkoły policealnej – 6 lat,

6) szkoły wyższej – 8 lat. 

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.”

Wykształcenie a urlop wypoczynkowy

Nad wyliczaniem przysługującego urlopu czuwają specjaliści od kadr – kadry i płace Lublin. Warto jednak wiedzieć, że liczba dni wolnych zależy od stażu pracy. Przyjmuje się, że:

  • 20 dni przysługuje za staż krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni przysługuje za staż 10 lat lub więcej.

Dodatkowo zgodnie z przytoczonym wcześniej artykułem, okresy nauki wliczają się do stażu. Nie chodzi jednak o konkretną ilość lat spędzonych na edukacji. Według polskiego prawa do każdego stopnia przypisana jest konkretna liczba lat. Np. średnia szkoła ogólnokształcąca daje 4 lata stażu, szkoła policealna 6 lat, a szkoła wyższa 8 lat. 

Oznacza to, że osoba z wykształceniem wyższym, która pracuje na umowie o pracę przez dwa lata, może skorzystać z wyższej puli dni wolnych.