Kontrola podatkowa a prawa podatnika. O czym należy wiedzieć?

Kobieta wypełnia formularz

Sformułowanie „kontrola podatkowa” może wywoływać mieszane uczucia. Należy jednak pamiętać, że wspomniana weryfikacja jest określona przez polskie prawo i stanowi jeden z elementów, który należy brać pod uwagę w czasie prowadzenia własnej działalności. W przypadku otrzymania zawiadomienia o zbliżającej się kontroli, warto wiedzieć, jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorców w tym zakresie. Nasz artykuł wyjaśnia, czym jest kontrola podatkowa i wskazuje, na jakie przywileje możemy liczyć.  

Kontrola podatkowa – czym jest?

Kontrola podatkowa jest określona przez polskie prawo i może zostać przeprowadzona przez organy I Instancji. Proces ten dotyczy podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, a jego celem jest wykrycie nieprawidłowości i jeszcze lepsze uszczelnienie systemu podatkowego. W praktyce weryfikacja ta może dotyczyć każdego przedsiębiorcy.  

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez organy podatkowe I Instancji, którymi są:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celnego,
 • odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
 • starosta, 
 • marszałek województwa,
 • dyrektor izby skarbowej,
 • dyrektor izby celnej.

Według polskiego prawa kontrola podatkowa powinna zostać zapowiedziana minimum siedem dni przed jej rozpoczęciem oraz wszczęta nie później niż trzydzieści dni po dostarczeniu stosownego zawiadomienia. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, niezbędne jest wystosowanie kolejnego dokumentu. Zawiadomienie powinno zawierać szczegóły, takie jak zakres kontroli, a także okres, który zostanie poddany sprawdzeniu.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy kontrola nie musi zostać zapowiedziana. Chodzi m.in. o weryfikację:

 • działalności gospodarczej, która nie została zgłoszona do opodatkowania, 
 • zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w przypadku podatku VAT, 
 • działalności gospodarczej, która została zawieszona,
 • a także związek ze wszczęciem postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Prawa przedsiębiorcy

Chociaż kontrola podatkowa kojarzy nam się z czymś stresującym, warto pamiętać, jakie są nasze prawa. Po pierwsze, w okresie między otrzymaniem zawiadomienia, a rozpoczęciem kontroli możliwe jest dokonanie stosowanych korekt deklaracji podatkowych i sprostowanie ewentualnych pomyłek. Po drugie, jako przedsiębiorcy możemy wyznaczyć pełnomocnika, który będzie nas reprezentował zarówno w czasie kontroli, jaki w trakcie kontaktów z organem podatkowym. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala nam skupić się na codziennych obowiązkach zawodowych. Po trzecie, mamy prawo do udziału we wszystkich czynnościach, które zostaną przeprowadzone w trakcie kontroli.

Jednak to nie wszystko. Do naszych przywilejów należy także składanie wniosków dowodowych oraz wnoszenie sprzeciwu. Możemy także egzekwować od organów przeprowadzających kontrolę, by:

 • przestrzegały zasad praworządności, pogłębiania zaufania do administracji publicznej, a także prawdy obiektywnej, 
 • były czynnie zaangażowane w postępowanie, co oznacza m.in. pisemność, dwuinstancyjność, szybkość i prostotę.  

Więcej informacji na temat kontroli podatkowej możesz dowiedzieć się w naszym biurze podatkowym.