Jakie konsekwencje grożą za brak rozliczenia podatkowego w terminie?

podatek po terminie

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do terminowych rozliczeń podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Może jednak zdarzyć się sytuacji, w której z różnych względów, firma nie może dokonać płatności zaliczki na podatek dochodowy. Jakie konsekwencje czekają wtedy podatnika?

Odsetki z tytułu nieterminowej zaliczki na podatek dochodowy

Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami mija 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. W przypadku rozliczenia kwartalnego termin ten mija 20. dnia miesiąca następujące po kwartale, którego zaliczka dotyczy. W przypadku przekroczenia wspomnianego terminu podatnik ma obowiązek samodzielnie naliczyć odsetki i wpłacić do urzędu skarbowego właściwego dla prowadzonej działalności. W przypadku, jeśli podatnik nie ureguluje należności wraz z odsetkami, organ podatkowy może wszcząć wobec podatnika postępowanie egzekucyjne. Aby uniknąć takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które będzie pilnować wszystkich terminów płatności.

Odpowiedzialność, a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ordynacją podatkową, przedsiębiorca, który jednorazowo nie wpłaci zaliczki na podatek dochodowy w wyznaczonym terminie nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Taką odpowiedzialnością zostanie obciążony w przypadku niezapłacenia w terminie zadeklarowanego podatku, brak deklaracji co do źródła przychodów lub niezłożenia deklaracji w terminie w ramach uzyskiwanych przychodów ze wskazanego ich źródła. Ponadto przedsiębiorca, który kilkukrotnie nie dokonuje stosownej płatności zaliczki, może otrzymać grzywnę nawet w wysokości 56 000 złotych, o czym świadczą zapisy Kodeksu karnego skarbowego.